به سيستم امور مشتريان آسیاتک آذربایجان شرقی خوش آمديد!                                                                               دوشنبه, 1393/5/6 ساعت: 06:51:23 PM
بازگشت

 نام مرکزپيش شمارهآدرس مرکز
 باسمنج تبريز( BOT)0411
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
63400006349999مجاز---
 

 طالقاني تبريز ( BOT)0411
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
54000005439999مجاز---
 

 آزادي تبريز ( BOT)0411
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
47600004799999مجاز---
4750000 4799999مجاز---
47570004759999غير مجازفيبر نوري
47500004756999مجاز---
 

 قندي تبريز( BOT)0411
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
55300005579999مجاز---
 

 مدني تبريز( BOT)0411
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
43900004449999مجاز---
44900004499999مجاز---
 

 رجايي تبريز( BOT)0411
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
33400003379999مجاز---
3380000033819999غير مجازفيبر نوري
32500003259999مجاز---
 

 وليعصر تبريز( BOT)0411
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
32900003339999مجاز---
32700003279999مجاز---
33900003399999مجاز---
 

 ائل گلي تبريز (BOT)0411
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
38000003829999مجاز---
 

 فهميده تبريز(BOT)0411
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
66700006699999مجاز---
66600006669999مجاز---
66690006669999مجاز---
66670006668999غير مجازفيبر نوري
67000006709999غير مجازفيبر نوري
 

 شهريار تبريز(BOT)0411
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
65500006589999مجاز---
 

 ياغچيان تبريز(BOT)0411
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
38400003869999مجاز---
 

 ارم تبريز(BOT) 0411
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
23000002319999مجاز---
 

 سردرود تبريز(BOT)0411
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
42000004219999مجاز---
40300004039999مجاز---
 

 سهند(BOT)0411
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
34400003459999مجاز---
34520003452999مجاز---
34370003439999مجاز---
 

 باقرخان تبريز(BOT)0411
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
26000002619999مجاز---
 

 شهید قاضی تبريز ( BOT)0411
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
23300002379999مجاز---
 

 علامه طباطبايي ( BOT)0411
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
28550002855999غير مجازفيبر نوري
28600002909999مجاز---
 

 بهار تبريز(BOT)0411
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
28000002829999مجاز---
28400002849999مجاز---
 

 رحيميان تبريز( BOT)0411
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
52300005269999مجاز---
52720005276999مجاز---
 

 آذرشهر( BOT)0412
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
42200004238999مجاز---
42390004239999غير مجازفيبر نوري
42400004249999مجاز---
 

 اسکو ( BOT)0412
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
34310003436999غير مجازفيبر نوري
32200003229999مجاز---
 

 ايلخچي (BOT)0412
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
33200003329999مجاز---
 

 امام بناب(BOT)0412
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
72200007249999مجاز---
 

 ممقان(BOT)0412
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
43220004327499مجاز---
 

 مجتمع بناب ( BOT)0412
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
72600007269999مجاز---
 

 اميركبير مراغه( BOT)0421
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
22700002279999مجاز---
22800002289999غير مجازفيبر نوري
 

 وليعصر مراغه( BOT)0421
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
22200002259999مجاز---
32680003269999غير مجازفيبر نوري
22870002289999غير مجازفيبر نوري
 

 اوحدی مراغه (BOT)0421
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
44000004416999مجاز---
44190004419999غير مجازفيبر نوري
44180004418999مجاز---
44170004417999غير مجازفيبر نوري
 

 خواجه نصير مراغه( BOT)0421
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
32500003269999مجاز---
 

 مركز اول ملكان(BOT)0422
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
82200008239999مجاز---
 

 مركز دوم ملكان(BOT)0422
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
82400008249999مجاز---
 

 عجبشير( BOT)0422
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
6220000 6249999 مجاز---
 

 قندي ميانه ( BOT)0423
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
22200002249999مجاز---
22590002259999غير مجازفيبر نوري
 

 سراب ( BOT)0431
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
22200002239999مجاز---
 

 بستان آباد(BOT)0432
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
41200004129999مجاز---
41380004138999غير مجازفيبر نوري
 

 شبستر( BOT)0471
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
22200002239999مجاز---
 

 صوفيان( BOT)0472
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
32200003229999مجاز---
 

 طالقاني مرند(BOT)0491
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
22200002239999مجاز---
22400002249999مجاز---
22600002269999مجاز---
 

 رجايي مرند (BOT)0491
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
22500002259999مجاز---
22700002279999مجاز---
22880002288999غير مجازفيبر نوري
 

 كشكسراي مرند ( BOT)0492
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
21400002149999مجاز---
 

 جلفا (BOT)0492
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
30200003029999مجاز---
 

 هادیشهر جلفا ( BOT)0492
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
30400003057999مجاز---
30580003059999غير مجازفيبر نوري
 

©2007 - 2014 كليه حقوق نرم افزار جامع ADSL-Tools طبق قوانين حق تكثير متعلق به آسيا تك است.