به سيستم امور مشتريان آسیاتک آذربایجان شرقی خوش آمديد!                                                                               دوشنبه, 1394/7/13 ساعت: 06:31:05 AM
بازگشت

 نام مرکزپيش شمارهآدرس مرکز
 آذرشهر041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3423900034239999غير مجازفيبر نوري
3422000034238999مجاز---
3459500034599999مجاز---
 

 اسکو 041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3343100033436999غير مجازفيبر نوري
3322000033229999مجاز---
 

 اميركبير مراغه041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3728000037289999غير مجازفيبر نوري
3727000037279999مجاز---
 

 باسمنج تبريز041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3634000036349999مجاز---
 

 سراب 041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4322000043239999مجاز---
4324000043249999مجاز---
 

 طالقاني تبريز 041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3540000035439999مجاز---
 

 شبستر041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4242000042439999مجاز---
 

 صوفيان041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4252000042529999مجاز---
 

 آزادي تبريز 041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3475700034759999غير مجازفيبر نوري
3475000034756999مجاز---
34750000 34799999مجاز---
3476000034799999مجاز---
 

 قندي تبريز041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3553000035579999مجاز---
 

 قندي ميانه 041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
5225900052259999غير مجازفيبر نوري
5222000052249999مجاز---
 

 وليعصر مراغه041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3728700037289999غير مجازفيبر نوري
3746800037469999غير مجازفيبر نوري
3722000037259999مجاز---
 

 مدني تبريز041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3439000034449999مجاز---
3449000034499999مجاز---
 

 كشكسراي مرند 041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4214000042149999مجاز---
 

 رجايي تبريز041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3338000033381999غير مجازفيبر نوري
3325000033259999مجاز---
3334000033379999مجاز---
 

 وليعصر تبريز041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3327000033279999مجاز---
3329000033339999مجاز---
3339000033399999مجاز---
 

 اوحدی مراغه 041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3741700037417999غير مجازفيبر نوري
3741900037419999غير مجازفيبر نوري
3740000037416999مجاز---
3741800037418999مجاز---
 

 ائل گلي تبريز 041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3380000033829999مجاز---
3383000033839999مجاز---
 

 فهميده تبريز041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3666700036668999غير مجازفيبر نوري
3670000036709999غير مجازفيبر نوري
3666000036669999مجاز---
3666900036669999مجاز---
3667000036699999مجاز---
 

 شهريار تبريز041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3655000036589999مجاز---
3659000036591000مجاز---
 

 طالقاني مرند041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4222000042239999مجاز---
4224000042249999مجاز---
4226000042269999مجاز---
 

 ايلخچي 041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3341000033419999مجاز---
 

 بستان آباد041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4334800043348999غير مجازفيبر نوري
4333000043339999مجاز---
 

 مركز اول ملكان041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3782000037839999مجاز---
 

 مركز دوم ملكان041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3784000037849999مجاز---
 

 امام بناب041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3772000037749999مجاز---
 

 ياخچيان تبريز041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3384000033869999مجاز---
 

 ارم تبريز 041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3230000032319999مجاز---
 

 سردرود تبريز041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3403000034039999مجاز---
3420000034219999مجاز---
 

 سهند041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3343700033439999مجاز---
3344000033459999مجاز---
3345200033452999مجاز---
 

 ممقان041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3432010134321999مجاز---
3432200034327499مجاز---
 

 باقرخان تبريز041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3260000032619999مجاز---
 

 جلفا 041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4202000042029999مجاز---
 

 خسروشهر041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3244000032449999مجاز---
 

 هشترود041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
5262000052629999 مجاز---
 

 مهربان041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4312000043129999مجاز---
 

 دکتر حسابی041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4433000044349999مجاز---
 

 خامنه041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4246000042469999مجاز---
 

 شهید قاضی تبريز 041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3233000032379999مجاز---
 

 علامه طباطبايي 041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3285500032855999غير مجازفيبر نوري
3286000032909999مجاز---
 

 عجبشير041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3762000037639999مجاز---
 

 بهار تبريز041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3280000032829999مجاز---
3284000032849999مجاز---
 

 هادیشهر جلفا 041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4205800042059999غير مجازفيبر نوري
4204000042057999مجاز---
 

 رجايي مرند 041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4228800042288999غير مجازفيبر نوري
4225000042259999مجاز---
4227000042279999مجاز---
 

 رحيميان تبريز041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3523000035269999مجاز---
3527200035276999مجاز---
 

 خواجه نصير مراغه041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3745000037469999مجاز---
 

 مجتمع بناب 041
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3776000037769999مجاز---
 

©2007 - 2015 كليه حقوق نرم افزار جامع ADSL-Tools طبق قوانين حق تكثير متعلق به آسيا تك است.